Coachning

Jag erbjuder KBT & ACT Coachning. Varje coachning tillfälle är 1 timme och sker antigen på min mottagning, per telefon eller videosamtal (messenger).

Vad är KBT & ACT Coachning

KBT betyder Kognitiv Beteende terapeutisk Coachning och är en ny Coachningform som strukturerat och målinriktat tittar på det som är problemet här och nu, snarare än att ägna sig åt det förflutna som man gör i psykodynamisk terapi.

Tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar alla varandra och kan förklara mycket av det dåliga måendet vi har. Men på samma sätt så kan vi påverka dem så att vi mår bra också.

Vid kognitiv Coachning, fokuserar vi på samspelet mellan individen och dennes omgivning, här och nu. Karakteristiskt för kognitiv terapeutisk Coachning, är också att vi är mer intresserade av problemlösning än av orsaker, och att vi intresserar oss för hur vårt beteende påverkas av våra tankar (kognitioner). Detta utesluter dock inte att man försöker få en förståelse för vilket bagage som kan påverka oss i nuet.

ACC Acceptance and commitment Coachning. Målet för ACC Coachning är att öka livskvaliteten snarare än att försöka få bort smärtsamma upplevelser. Inom ACC Coachning definieras lidande som negativa tankar och känslor inför, under och efter dessa upplevelser. Förnekande definieras som besatthet av dessa upplevelser, vilket ökar lidandet och minskar möjligheten till framtida tillfredsställelse och lycka.

"Acceptans" i denna Coachning syftar på en ovillkorlig acceptans av alla ens upplevelser, särskilt smärtsamma sådana. Den kognitiva delen består av ett antal tekniker för att hantera det psykologiska lidandet, speciellt när det känns outhärdligt, ohanterligt och oändligt. Till skillnad från klassisk KBT Coachning där man som patient ska granska rimligheten i ens egna tankar och därmed avfärda de som är orimliga,

ACC Coachning går istället ut på att ändra sitt förhållningssätt till sina tankar. En viktig del av ACC Coachning är defusion som är en serie tekniker för att minska oönskade effekter av tankar, som t.ex. att man identifierar sig med dem. En av dessa tekniker går ut på att upprepa ett betydelsefullt ord (som "värdelös") tills det framstår som ett godtyckligt ljud snarare än en sanning som har makt över ens beteende. En annan numera spridd ACC Coachning teknik är mindfulness, som går ut på att uppleva det som händer, ögonblick för ögonblick, i just den situation man befinner sig, snarare än att fundera på sådant som varken är närvarande eller sker i själva situationen.